بهینه یابی ترکیبات پلی فنلی عصاره مادون بحرانی آب پوست بنه با شبکه عصبی مصنوعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

بخش عمده­ای از قدرت آنتی اکسیدانی پوست پسته وحشی مربوط به ترکیبات پلی فنلی آن می باشد. یکی از روش های جدید استخراج ترکیبات پلی فنلی، استفاده از آب مادون بحرانی است. در این تحقیق میزان ترکیبات پلی فنلی پوست بنه رقم موتیکا، با بهره گیری از شبکه عصبی انتشار  معکوس مدل سازی شد. مدل سازی این فرایند به کمک 27 مجموعه از داده های تجربی انجام شده و متغیرهای ورودی شبکه عصبی شامل سه پارامتر دما (110 الی °C200)، زمان فرایند (30 الی60  دقیقه) و نسبت اختلاط حلال (1:10 الی 1:50) بودند. به علاوه، میزان ترکیبات پلی فنلی (میلی گرم اسید گالیک بر کیلوگرم) به عنوان پارامتر خروجی شبکه عصبی انتخاب گردید. نتایج نشان داد که شبکه عصبی انتشار معکوس با تعداد 12 نرون در لایه پنهان همراه با تابع فعال سازی سیگموئیدی به عنوان بهترین شبکه، توانست میزان ترکیبات پلی فنلی پوست بنه را با ضریب تبیین 95 درصد پیش بینی نماید.  در ادامه با بررسی تمام جواب­ها، سطوح بهینه فرایند تعیین گردید. نتایج بهینه­سازی نشان داد که انجام فرآیند استخراج ترکیبات پلی­فنلی در دمای °C166، مدت زمان 60 دقیقه و نسبت اختلاط 36:1 پوست بنه-آب (وزنی-حجمی) بیشترین میزان ترکیب استخراج شده را بدست می­دهد. نتایج تجربی حاصل از آزمایشات با شرایط بهینه نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی می باشد.

کلیدواژه‌ها