تولید نانوذرات تری‌استئارین

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هدف از این مطالعه تولید نانوذرات چربی با استفاده از تری‌استئارین بود. به این ترتیب از ترکیب تری‌استئارین در کنار سورفاکتانت، حلال و آب برای تهیه نانوذرات چربی به روش میکروامولسیون استفاده گردید. سپس با استفاده از تکنیک پراکنش نوری ابعاد نانوذرات تولید شده اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از این تکنیک‌ ابعادی حدود 100 نانومتر را برای ذرات نانویی نشان داد. نتایج حاصل از بررسی تاثیر سرعت به‌هم زدن بر اندازه نانوذرات چربی نشان داد که سرعت به‌هم زدن به‌طور معنی‌داری بر اندازه ذرات تاثیر می‌گذارد، به‌طوریکه با افزایش میزان دور هم زدن، اندازه ذرات کاهش می‌یابد. سپس ارتباط بین ابعاد ذرات و میزان جذب نوری آن‌ها مدل گردید. نتایج حاصل از میکروسکوپ الکترونی نیز نتایج حاصل از تکنیک پراکنش نوری را تایید کرد، ضمن اینکه کروی بودن نانوذرات تولیدی را نیز نشان داد.
 

کلیدواژه‌ها