بررسی تأثیر مواد شفاف کننده بر میزان عناصر موجود در شیرۀ انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

شیره انگور فرآورده ای است که از انگورهایی که به مصرف تازه خوری نمی‌رسند، به دست می‌آید. این پژوهش با هدف تاثیر مواد شفاف کننده بر مقادیر عناصر ضروری موجود در شیره انگور انجام شد. میانگین مقدار آهن، مس و کلسیم در انگور به ترتیب 30 و 5/6 و 180 میلی گرم در کیلوگرم می‌باشد. این عناصر از جمله عناصر ضروری در تغذیه انسان هستند. در این طرح از مواد شفاف کننده شامل خاک شیره، بنتونیت، سیلیکاسل، ژلاتین - بنتونیت، ژلاتین - سیلیکاسل، ژلاتین – بنتونیت - سیلیکاسل هر یک در 3 سطح مختلف با سه تکرار استفاده شد. در این پژوهش اثر مواد کمک صافی بر شفاف کردن آبمیوه در قالب آزمون فاکتوریل با طرح پایه کامل تصادفی اجرا گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که بیشترین میزان آهن (42/1±70/144) و مس (92/0±85/59) از تیمار ژلاتین – بنتونیت - سیلیکاسل، بیشترین میزان روی (88/1±32/62) و منیزیم (42/2±26/121) از تیمار ژلاتین - بنتونیت و بیشترین مقدار کلسیم (27/1±41/135) از تیمار ژلاتین - سیلیکاسل اندازه گیری شد.

کلیدواژه‌ها