بررسی تأثیر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی ارقام جو بر میزان بتاگلوکان و خصوصیات کیفی مالت حاصل از آن‌ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

در تحقیق حاضر اثر مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی روی میزان بتاگلوکان و خصوصیات کیفی مالت تهیه شده از جو رقم ماهور و لاین 5D، شامل راندمان مالت‌سازی، وزن هزاردانه، پروتئین کل و پروتئین محلول با استفاده از طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایشات فاکتوریل با دو سطح واریته جو، سه سطح مدت زمان خیساندن (12، 24 و 48 ساعت)، سه سطح مدت زمان جوانه‌زنی (3، 5 و 7 روز) و در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج بدست آمده، کمینه میزان بتاگلوکان (58/0 درصد) در مالت تهیه شده از رقم ماهور و بیشینه آن (92/0 درصد) در مالت حاصل از لاین 5D مشاهده شد که این اختلاف از نظر آماری معنی‌دار بود (01/0p<). از بین ارقام مورد مطالعه مالت حاصل از لاین5D نسبت به رقم ماهور از میزان راندمان مالت‌سازی و وزن هزار‌دانه بالاتری برخوردار بود و با افزایش مدت زمان خیساندن و جوانه‌زنی میزان بتاگلوکان، راندمان مالت‌سازی و وزن هزاردانه کاهش معنی‌داری داشت (01/0p<). نتایج همبستگی بین صفات کیفی مالت جو نشان داد که بین بتاگلوکان با پروتئین‌کل و بین راندمان مالت‌سازی با بتاگلوکان به ترتیب همبستگی منفی و مثبت معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها