بررسی ترکیبات فنولی عصاره‌های استخراج شده از میوه زرشک بی‌دانه ( Berberis vulgaris ) با استفاده از دو روش خیساندن و سیال مادون بحرانی آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

اکسیداسیون روغن‌ها و چربی‌ها باعث کاهش کیفیت و زمان ماندگاری غذا‌های حاوی آنها می‌گردد. استفاده از آنتی اکسیدان‌های طبیعی یکی از موثرترین راه‌های جلوگیری از فساد ناشی از اکسیداسیون می‌باشد. در این مطالعه، آنتی اکسیدان‌های موجود در میوه زرشک بی دانه با استفاده از سیال مادون بحرانی آب در دو دمای 120 و 180 درجه سانتی گراد و فشار ثابت 10 بار، استخراج شد و مقدار ترکیبات فنولی کل و قدرت احیاکنندگی عصاره‌های بدست آمده مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج در طرح فاکتوریل با استفاده از جدول ANOVA تجزیه و تحلیل شده و توسط آزمون LSD در سطح 99% مقایسه شدند. مقدار کل ترکیبات فنولی از mg G.A/100 g D.M 9/1861 تا 3/2439 در تغییر بود. قدرت احیاکنندگی عصاره‌ها با دو آنتی اکسیدان BHT و اسید آسکوربیک نیز مقایسه شد. قدرت احیا کنندگی عصاره‌های بدست آمده به روش SCW، اختلاف معنی داری با یکدیگر و همچنین با قدرت احیا کنندگی عصاره حاصل از روش خیساندن و دو آنتی اکسیدان BHT و اسید آسکوربیک داشت (P<0.01).

کلیدواژه‌ها