بررسی ویژگی های فیزیکی و شیمیایی پودر های شیره انگور و خرما و عصاره انجیر خشک شده در یک خشک کن غلتکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

خشک کردن مواد غذایی با محتوای قند بالا بدون استفاده از مواد کمک خشک کن یک چالش مهم محسوب می شود. در این پژوهش، شیره انگور و خرما و عصاره انجیر با استفاده از مالتودکسترین و صمغ عربی، به عنوان مواد کمک خشک کن، با استفاده از یک خشک کن غلتکی در مقیاس پایلوت خشک گردید. برخی پارامترهای فیزیکی و شیمیایی پودر های حاصل شامل محتوای رطوبت، دانسیته توده، دانسیته توده متراکم، زمان حل شدن ، شاخص خیسی ذرات، قابلیت جریان، پیوستگی و رنگ مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که نمونه های پودر حاوی مالتودکسترین در مقایسه با صمغ عربی دارای محتوای رطوبت، دانسیته توده، دانسیته توده متراکم و قابلیت جریان بالاتر و مدت زمان حل شدن و پیوستگی کمتری بودند (05/0> p). از نظر ویژگی های رنگ سنجی، پودرهای حاوی مالتودکسترین در مقایسه با صمغ عربی پارامترهای روشنایی و سبزی-قرمزی بالاتر و آبی-زردی پایین تری داشتند(05/0> p).

کلیدواژه‌ها