تشخیص باقی مانده تتراسایکلین و سولفونامیدها در شیر خام شهرستان مشهد به روش الایزای رقابتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اهمیت کنترل باقیمانده های دارویی، هدف از این پژوهش تعیین کمی دو آنتی بیوتیک تتراسایکلین و گروه سولفونامید در نمونه های شیر خام شهرستان مشهد در نیمه دوم سال 92 بود. بدین منظور 42 نمونه شیر خام از نقاط مختلف شهر مشهد و توابع آن جمع آوری گردید و با استفاده از کیت های اختصاصی تشخیص آنتی بیوتیک های فوق، مقدار باقیمانده دارویی مورد نظر در دو تکرار تعیین گردید. نتایج نشان داد سولفونامید در 39 نمونه از 42  نمونه (93%) وجود داشت؛ با این حال از این تعداد، در 30 نمونه مقدار آنتی بیوتیک کمتر از حد تشخیص کیت (ppb1) بوده است و تنها در 9 مورد (21%) میزان سولفونامید بالاتر از حد تشخیص کیت قرار گرفت. حداکثر، حداقل و میانگین مقدار سولفونامید در نمونه ها به ترتیب ppb 2/7±91، 1/4±9/31 و 19±2/56 تعیین شد که کمتر از حد مجاز تعریف شده از سوی اتحادیه اروپا (ppb 100) بود. مقدار متوسط سولفونامید در قیاس با استاندارد کدکس که حد مجاز را ppb 25 تعریف نموده است بیشتر بوده و در تمامی نمونه ها مقدار سولفونامید بیش از حد مجاز این سازمان قانون گذاری بود. همچنین تتراسایکلین در 39 مورد از 42 نمونه (93%) مشاهده گردید. حداکثر، حداقل و میانگین ppt 572±8429، 2/0±3/1و 1766±966 تعیین گردید. با توجه به حد تشخیص کیت تتراسایکلین که ppb 5/3 بوده است (ppt 3500(، تنها در 10 مورد (24%)  آلودگی بیشتر از حد تشخیص کیت مشاهده شد. میزان تتراسایکلین نیز در قیاس با حد مجاز تعریف شده از سوی سازمان های مختلف قانون گذاری از جمله کدکس و اتحادیه اروپا (ppb 100) عدد کمتری را نشان داد. به عبارتی مقدار وجود این آنتی بیوتیک نیز در حد قابل قبول بوده است. نتایج این پژوهش بیانگر رعایت موازین بهداشتی در زمینه کاربرد دو آنتی بیوتیک پرمصرف تتراسایکلین و گروه سولفونامید بود اما لازم است کنترل وسیع تری در زمینه کاربرد انواع آنتی بیوتیک به صورت کمی انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها