بررسی تاثیر روغن مغز بنه، مواد صابونی ناشونده آن در مقایسه با پوشش‌های مختلف بر میزان جذب روغن خلال سیب‌زمینی طی فرآیند سرخ کردن عمیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به تمایل روز افزون مصرف کنندگان به فراورده­های کم چرب، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر پوشش­های هیدروکلوئیدی کربوکسی متیل سلولز، تراگاکانت و ثعلب در دو غلظت 3/0 و 7/0 درصد بر میزان جذب روغن خلال­های سیب زمینی طی سرخ کردن (دمای 170 درجه سانتیگراد) در روغن کانولای بدون آنتی اکسیدان، روغن کانولای حاوی 1/0 درصد مغز بنه و روغن کانولای حاوی 100 میلی گرم در لیتر مواد صابونی­ناشونده مغز بنه بود. نتایج نشان داد که بیشترین رطوبت و کمترین میزان جذب روغن به خلال­های سیب زمینی سرخ شده در روغن کانولای حاوی مواد صابونی­ناشونده مغز بنه مربوط بود. همچنین هر سه پوشش مورد مطالعه جذب روغن را نسبت به نمونه شاهد به طور معنی داری کاهش دادند (05/0 p<). کارامدترین پوشش در ممانعت از جذب روغن طی فرایند سرخ کردن عمیق
برش­های سیب­زمینی کربوکسی­متیل­سلولز بود که میزان جذب روغن را 5/4 درصد نسبت به نمونه شاهد کاهش داد. با افزایش غلظت هیدروکلوئیدها میزان رطوبت خلال­های سرخ شده سیب­زمینی افزایش و میزان جذب روغن کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها