بررسی اثر 1- متیل سیکلو پروپن(MCP) برخصوصیات حسی، بافتی و تغذیه ای گوجه فرنگی رقم ”راپسونا“

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

دراین پژوهش از ترکیب 1-متیل سیکلو پروپن به عنوان یک عامل مهار کننده اتیلن استفاده شد و اثر غلظت‌های مختلف محلول 1-متیل سیکلو پروپن ، برخصوصیات حسی، بافتی و تغذیه ای گوجه فرنگی رقم راپسونا در طول زمان انبارداری 4 هفته، در دمای 2 ± 12 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 85 تا 90% و زمان های تماس 12 و 24 ساعت بررسی گردید. تیمارها عبارت بودند از تیمار اول: نمونه بدون اعمال محلول MCP (نمونه کنترل)، تیمار دوم: نمونه با اعمال محلول MCP با غلظت μL/L 35/0، تیمارسوم: نمونه با اعمال محلول MCP با غلظت  μL/L 7/0، تیمار چهارم: نمونه با اعمال محلول MCP با غلظت μL/L 1 و تیمار پنجم: نمونه با اعمال محلول MCP با غلظت μL/L 5/1. نمونه برداری به صورت هفتگی از هر یک از تیمارها انجام و متغیرهای سفتی بافت، رنگ و ویتامین ث سنجیده شدند. این آزمایش در غالب طرح آماری کاملاً تصادفی بر پایه آزمون فاکتوریل در 3 تکرار انجام شد. داده ها توسط نرم افزار  SPSS تحت آنالیز واریانس قرار گرفتند. طبق نتایج،  تیمار 1 و پس از آن  μL/L 7/0محلول MCP به شکل مناسبی اثر اتیلن موجود در محیط محصول گوجه فرنگی را کنترل و روند رسیدگی این محصول را با تاخیری 12 تا 18 روزه مواجه کردند. با این حال موضوع نرم شدن بافت میوه در هفته سوم و خصوصاً چهارم دوره نگهداری وهمچنین کاهش میزان ویتامین ث و عدم یکنواختی رنگ در نمونه ها، با افزایش غلظت محلول  MCPمسئله‌ای است که قضاوت در مورد کاربرد این ترکیب در کنترل رسیدگی گوجه فرنگی را  با تأمل روبرومی کند.  

کلیدواژه‌ها