بهینه سازی فرمولاسیون پوشش خوراکی متیل سلولز و عصاره آویشن شیرازی بر کیفیت وعمر انباری انگور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این­تحقیق، تاثیرهمزمان پوشش­دهی بامتیل­سلولزوعصاره­آویشن­شیرازی برروی­ کیفیت ­وانبارمانی ­انگور موردارزیابی قرارگرفت. سطوح متیل­سلولزمورداستفاده ۱/۰ ، ۳/۰ و۵/۰ گرم وعصاره­آویشن­شیرازی درغلظتهای 0، ۱۲5و۲۵۰ میکرولیتراستفاده شد. درتهیه محلول های پوشش­دهی ازگلیسرول خوراکی درمقادیر ۲۵، ۴۵ و۶۵ درصدمیزان متیل­سلولزبه عنوان پلاستی­سایزراستفاده­گردید. پوشش­دهی حبه­های انگور به روش غوطه­وری انجام شد. تیمارها در دمای ۱±6 درجه سانتی­گراد با رطوبت نسبی ۷۰ درصد نگهداری شدند ودر طی مدت زمان ۲۱ روز با فواصل زمانی ۵ روز مورد آزمایش قرارگرفتند. آزمایشات انجام­گرفته شامل اندازه­گیری درصد افت­وزن، موادجامدمحلول(TSS)، اسیدیته کل(TA)، سفتی­میوه­ و اندازه­گیری­ رنگ می باشد. پس از تجزیه­وتحلیل­­آماری تیمارهای آزمایش­شده به روش سطح پاسخ(RSM)، مشخص­شدکه افت­وزن­میوه­کاهش­یافته وسفتی میوه و تغییرات رنگ آن درطی مدت نگهداری حفظ گردید. فرمولاسیون های پوشش­دهی برروی حفظ میزان موادجامدمحلول تاثیرکم و برروی اسیدیته کل بی­تاثیر بودند. مقادیر بهینه فرمولاسیون پوشش دهی برای دستیابی به بهترین پاسخ ها، به ترتیب 1/0 گرم متیل سلولز، 99/499 میکرولیترعصاره آویشن شیرازی و 1/0 میلی لیتر گلیسرول بدست آمد.­ این پوشش خوراکی توانست ماندگاری میوه انگور را افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها