بررسی خواص مهندسی و بهینه‌سازی وزن هزار دانه نخود با استفاده از الگوریتم ژنتیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این پژوهش خصوصیات هندسی شامل طول، عرض، ضخامت، میانگین حسابی و هندسی قطر، سطح جانبی، مساحت تصویر و ضریب کرویت و خصوصیات ثقلی شامل وزن هزار دانه، حجم، دانسیته‌ی واقعی و توده و تخلخل سه نوع دانه‌ی نخود (ارقام آرمان، هاشم و 93-93) و تأثیر میزان رطوبت روی آنها مورد بررسی قرار گرفت. طرح آماری مورد استفاده، طرح کاملاً تصادفی در قالب آزمایش فاکتوریل با سه سطح رقم و چهار سطح رطوبت (4×3) بود. همچنین در این پژوهش، وزن هزار دانه ارقام مختلف دانه نخود بر حسب تابعی از رطوبت و ابعاد محوری (طول، عرض و ضخامت) با کمک الگوریتم ژنتیک بهینه‌سازی گردید. تأثیر رقم روی تمامی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی ارقام نخود مورد تحقیق به جز ضخامت و تخلخل معنی‌دار (05/0 و 01/0P<) بود. میزان رطوبت روی تمامی خصوصیات فیزیکی دانه‌ی ارقام نخود به جز ضریب کرویت (01/0P<) معنی‌دار گردید. مدل الگوریتم ژنتیک توانست وزن هزار دانه ارقام آرمان، هاشم و 93-93  نخود را به ترتیب با 70، 30 و 70 نسل ژنتیکی بهینه نماید. مقادیر ضریب تبیین بعد از بهینه‌سازی برای ارقام آرمان، هاشم و 93-93 نخود به ترتیب 985/0، 993/0 و 984/0 پیش‌بینی گردید. 

کلیدواژه‌ها