مقایسه استخراج لیکوپن از پوست گوجه‏فرنگی با کاربرد فراصوت و عدم اعمال آن به‏روش رویه‎پاسخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

با توجه به اینکه لیکوپن از خاصیت آنتی‎اکسیدانی و رنگ دهندگی قوی برخوردار بوده و بدلیل وجود مقدار زیاد این رنگدانه در پوست گوجه‏ فرنگی، در این تحقیق به امکان استخراج آن و تاثیر سه متغیر دما، زمان و نسبت حلال به نمونه بر میزان استخراج با و بدون اعمال فراصوت پرداخته شده است. جهت کاربرد امواج فراصوت از حمام آبی فراصوت و برای مقایسه نتایج از آزمایشات شاهد با کاربرد هیتر همزن مغناطیسی استفاده گردید. نقشه انجام آزمون‏ها نیز توسط روش سطح پاسخ و طرح مرکب مرکزی چرخش‌پذیر تعیین گردید. بیشترین غلظت لیکوپن استخراج شده در صورت کاربرد فراصوت 497/2 میلی‏گرم بر لیتر و در صورت عدم کاربرد آن 772/1 میلی‏گرم بر لیتر حاصل گردید. از بین متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق مشخص گردید که دمای استخراج بیشترین تاثیر را بر میزان استخراج داشته و زمان تاثیر معنی‏داری بر میزان استخراج نداشته است. این نتایج در هر دو حالت با و بدون اعمال فراصوت مشاهده گردید.  مقایسه غلظت لیکوپن استخراجی در شرایط بهینه، با حالت بدون اعمال فراصوت حاکی از افزایش37 درصدی در میزان استخراج است. 

کلیدواژه‌ها