بررسی میزان شیوع و مقاومت آنتی بیوتیکی گونه های لیستریا جدا شده از نمونه های ناگت مرغ عرضه شده در استان اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

هدف این بررسی، تعیین میزان شیوع و مقاومت ضد میکروبی گونه های لیستریا در ناگت مرغ در استان اصفهان، ایران بود. از مرداد ماه 1391 الی آبان ماه 1391، در مجموع 420 نمونه ناگت مرغ به طور تصادفی از مراکز مختلف پخش ناگت مرغ در سطح استان اصفهان جمع آوری گردید. بر اساس روش های میکروبیولوژی، 7 نمونه (7/1 درصد)، حاوی گونه های لیستریا بودند. بیشترین میزان آلودگی به لیستریا در نمونه های شرکت A (8  درصد) و پس از آن در نمونه های شرکتF  (4/4 درصد) مشاهده شد. مهمترین گونه جدا شده، لیستریا مونوسیتوژنز (2/1 درصد) بود، بقیه گونه جدا شده لیستریا اینوکوا (5/0 درصد) می باشد. بیشترین مقاومت ضد میکروبی نسبت به نالیدیکسیک اسید (7/85 درصد) و به دنبال آن سیپروفلوکساسین (8/42 درصد) بود.کل گونه های لیستریای جدا شده نسبت به ونکومایسین، جنتامایسین و کلرامفنیکل حساس بودند. نتایج این تحقیق، خطر بالقوه آلودگی به لیستریا را در افرادی که ناگت مرغ مصرف می کنند، آشکار می کند.

کلیدواژه‌ها