تهیه ایزوله پروتئینی از کنجاله کلزا به دو روش فرآوری شده صنعتی و آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

در این تحقیق تاثیر روش آماده سازی کنجاله برروی ترکیبات شیمیایی کنجاله های آزمایشگاهی (استخراج روغن توسط سوکسله)وصنعتی (استخراج روغن توسط تجهیزات کارخانه)رقم کلزای ایران به نام هایولا 401 بررسی گردید. تاثیر روش آماده سازی کنجاله کلزا روی پروتئین،گلوکوزینولات واسیدفیتیک تعیین گردید و شرایط بهینه تولید ایزوله پروتئینی کنجاله آزمایشگاهی و صنعتی مورد آزمایش قرار گرفت. بدلیل اینکه استخراج پذیری و رسوب پروتین های کنجاله تابعی ازpH بوده و در هر رقم متفاوت است لذا در این تحقیق با دو تیمارpH  استخراج پروتئین(11و12) و pH ترسیب پروتئین(5/4و5/5)در نظر گرفته شد. مقدار اسید فیتیک پروتئین ایزوله در این شرایط کم واختلاف معنی داری مشاهده نشد (01/0<p ). بیشترین مقدار اسید فیتیک در کنجاله صنعتی استخراج شده در 11=pH و pH ترسیب 5/4  به میزان  11/1%  مشاهده شد همچنین کمترین اسید فیتیک  در 12=pH و pH ترسیب 5/5  ، میزان4/%  گزارش شد.نتایج نشان داد در کنجاله آزمایشگاهی و pHاستخراج 12 بیشتر از سایر شرایط مورد مطالعه پروتئین استخراج شده به میزان   03/50   همچنین بیشترین مقدار ترسیب پروتین در کنجاله صنعتی و5/4 = pH به مقدار08/51 بدست آمد که اختلاف معنی داری با یکدیگر داشتند (01/0>p ).بیشترین مقدار راندمان استخراج پروتئین به اثر متقابل کنجاله آزمایشگاهی استخراج شده در11 pH=  و pH ترسیب 5/5 به مقدار   50/88  %  بود.

کلیدواژه‌ها