تعیین برخی خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی دانه های جو (ارقام نصرت و کویر)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

چکیده

جو یکی از غلات مهم در ایران بوده و دانستن خصوصیات آن از جمله خواص فیزیکی، مکانیکی و حرارتی، دارای اهمیت زیادی در بسیاری از تولیدات صنعتی، فرآوری و ذخیره آن می باشد. هدف از این تحقیق اندازه گیری برخی خواص دو واریته جو (نصرت و کویر) بود. برای این منظور، اثر رطوبت در چهار سطح 3/7، 1/12، 8/16 و 6/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم نصرت و چهار سطح 7/6، 6/11، 4/15 و 2/21 درصد بر پایه خشک، برای رقم کویر مورد بررسی قرار گرفت. اثر رطوبت، جهت بارگذاری و نوع واریته روی خواص مکانیکی، نیرو و انرژی شکست، تعیین شد. بعلاوه، خواص حرارتی واریته های جو، گرمای ویژه، هدایت گرمایی و ضریب پخش گرمایی، در رطوبت اولیه ی آنها و در دمای 25 درجه سانتیگراد، اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که با افزایش رطوبت، ابعاد، قطر میانگین حسابی و هندسی، کرویت، وزن هزار دانه، زاویه استقرار و ضریب اصطکاک روی صفحات مختلف برای هر دو واریته افزایش داشت. چگالی ظاهری و واقعی هر دو واریته با افزایش رطوبت، کاهش یافت. اثر رطوبت روی تخلخل دانه های جو معنی دار نبود. نیروی شکست برای هر دو واریته با افزایش رطوبت، کاهش و انرژی شکست افزایش یافت. همچنین نیرو و انرژی شکست برای هر دو واریته تحت بارگذاری افقی بیشتر از بارگذاری عمودی بود. نیروی لازم برای شکست واریته نصرت(28/104نیوتن)بیشتر از واریته کویر(76/71 نیوتن) بود. میانگین انرژی شکست واریته نصرت 38/54 میلی ژول بدست آمد، در حالی که برای واریته کویر 65/60 میلی ژول بود. تفاوت معنی داری بین خواص حرارتی واریته های نصرت و کویر وجود نداشت.

کلیدواژه‌ها