فرمولاسیون و ارزیابی پودر نوشیدنی میوه ای

همکاران

نویسندگان

1 دانشآموخته کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

2 دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی، واحد سبزوار، دانشگاه آزاد اسلامی، سبزوار، ایران

3 استادیار پژوهشکده علوم و صنایع غذایی خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

در این تحقیق جهت بهبود ارزش تغذیه ای و افزایش سطح سلامت فرآورده های غذایی پودر نوشیدنی میوه ای تولید شده است که پساز
حل کردن در آب آشامیدنی یا آب گازدار می توان نوشیدنی دلپذیری آماده نمود. در تهیه این فرمولاسیون از کنسانتره آبمیوه و عصاره میوه
استفاده شده است. سه نمونه متفاوت پودر شامل فرمول 1 (حاوی کنسانتره آبمیوه)، فرمول 2 (حاوی نسبت معین از کنسانتره آبمیوه و عصاره
میوه)، فرمول 3 (حاوی عصاره میوه) تهیه گردید. از زعفران به عنوان رنگزرد خوراکی طبیعی و سلامتی بخشدر فرمولاسیون ها استفاده
شد. محصول توسط ویژگیهای ارگانولپتیکی، شیمیایی، فیزیکی و فوری مورد ارزیابی قرار گرفت. ارزیابی حسی توسط 21 نفر انجام شد. نتایج
نشان داد که به طور کلی پودر نوشیدنی میوه ای مورد رضایت مصرف کننده است. نمونه حاوی عصاره میوه نسبت به دو فرمول دیگر از نظر
به ترتیب بین pH پذیرش کلی ارجحیت داشت. ویژگی های شیمیایی نمونه ها مانند رطوبت، مواد جامد محلول در آب، اسیدیته و
3 بدست آمد. خواصفیزیکی شامل دانسیته توده و زاویه ریپوز تخلیه به ترتیب بین /43-3/ 1/31-1/54% ،9/25-10% ،1/32 و 52 -1/42%
g/cm3 0 بدستآمد. /66 -1/ 25 بود. عدم حلالیت در نمونه ها بین % 17 /16°-27/ 0/673-0/722 و° 9

کلیدواژه‌ها