تغییرات برخی از پارامترهای فیزیکوشیمیایی و مهندسی کدو حلوایی (C. moschata) با روش خشک کردن فروسرخ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم و صنایع غذایی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیارگروه علوم و صنایع غذایی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار، دانشکده صنایع غذایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 استادیار گروه علوم و صنایع غذایی ، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

آرد کدوحلوایی به دلیل عطروطعم مطلوب، بتاکاروتن بالا، ویتامین‌های محلول در آب و رنگ مناسب می‌تواند در انواع مواد غذایی مورداستفاده قرار گیرد. در این پژوهش تأثیر توان لامپ پرتودهی در سه سطح 204، 238 و 272 وات و ضخامت برش‌های کدوحلوایی (دو سطح 5/0 و 7/0 سانتی‌متر) بر تغییرات بتاکاروتن، رنگ و بافت در طی خشک‌کردن به روش مادون‌قرمز بررسی گردید. همچنین مدل‌سازی سینتیک خشک کردن و ضریب نفوذ رطوبت در طی خشک شدن کدوحلوایی نیز بررسی شد. مقدار بتاکاروتن نمونه‌های خشک‌شده در محدوده 77/20 تا 26/31 میلی‌گرم در 100 گرم به دست آمد. رنگ نمونه‌ها با تکنیک پردازش تصویر آنالیز و میانگین شاخص‌های تصویر شامل L*، a* و b* به ترتیب برابر 54/69، 64/14 و 56/64 به دست آمد. مقدار سفتی ورقه‌های خشک‌شده در محدوده 53/11-48/7 نیوتن به دست آمد. افزایش توان لامپ مادون‌قرمز از 204 به 272 وات زمان خشک شدن کدوحلوایی را 16/38 درصد کاهش داد. ضریب نفوذ مؤثر رطوبت کدوحلوایی بین 9-10×42/0 تا 9-10×47/1 مترمربع بر ثانیه بود.اثر توان حرارتی مادون­قرمز بر تغییرات ضریب نفوذ مؤثر کدوحلوایی بررسی و مشخص شد که مقدار ضریب نفوذ مؤثر با افزایش توان منبع حرارتی افزایش می­یابد. در مدل‌سازی فرآیند خشک‌کردن کدوحلوایی توسط مادون‌قرمز مدل پیج همخوانی بهتری با نتایج آزمایشگاهی در مقایسه با سایر مدل‌ها داشت.

کلیدواژه‌ها


1- Ravi U.,Menon l.and Anupama M. 2010. Formulation and quality assessment of instant dhokla mix with incorporation of pumpkin flour. Journal of scientific & industrial Research. 69: 956- 960.
2- Guiné R.P.F. and Barroca M.J. 2010. Effect of drying on the textural attributes of bell pepper and pumpkin. 17th International Drying Symposium (IDS) Magdeburg, Germany, 3-6 October .
3- Noor Aziah,A.A. et al.2011. Evaluation of resistant starch in crackers incorporated with unpeeled and peeled pumpkin flour. American Journal of food technology, 6(12): 1054-1060.
4- See E.F., Wan Nadiah W.A., Noor Aziah A.A. 2007. Physico-chemical and sensory evaluation of breads supplemented with pumpkin flour. ASEAN Food Journal, 14(2):123–30.
5- Saeleaw M. & Schleining G. 2011. Composition, Physicochemical and Morphological Characterization of Pumpkin Flour. 11th International Congress on Engineering and Food “Food Process Engineering in a Changing World”, Athens, April 10-13.
6- Bhat M.A. and Bhat A. 2013. Study on Physico-Chemical  Characteristics of Pumpkin Blended Cake. Journal of Food Processing and Technology, 4: 262-265.
7- Tamer C.E., İncedayi b., Parseker Yonel S., Yonak S., & Utku Copur O. 2010.  Evaluation of several Quality Criteria of Low Calorie Pumpkin Dessert. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj, 38: 76-80.
8- El-Demery M.E. 2011. Evaluation of physico-chemical properties of toast breads fortified with pumpkin (Cucurbita moschata) flour. The 6th Arab and 3rd International Annual Scientific Conference. Faculty of Specific Education Mansoura University – Egypt. 2146-2160.
9- Ptitchkina N.M., Novokreschonova L.V., Piskunova G.V. & Morris ER. 1998. Large enhancement in loaf volume and organoleptic acceptability of wheat bread by small additions of pumpkin powder: possible role of acetylated pectin in stabilizing gas-cell structure. Food Hydrocolloids, 12: 333–7.
10- Pongjanta, J., Naulbunrang, A., Kawngdang, S., Manon, T. and Thepjaikat, T. 2006. Utilization of pumpkin powder in bakery products. Songklanakarin Journal of Science and Technology, 28: 71-79.
11- Pongjanta, J., Phomphang, U., Manon, T., Isarangporn, R. and Thaiou, T.  2004. The utilization of pumpkin powder in Thai Sweetmeal. Food Journal, 34: 80-89.
12- Doymaz I. 2007. The kinetics of forced convective air-drying of pumpkin slices. Journal of Food Engineering,  79: 243–248.
13- Strumillo, C. & Kudra. T. 1987. Drying, Principles, Applications and Design. Gordon and Breach Science Publisher, USA.
14- Jun, S. Krishnamurthy, K. Irudayaraj, J. Demirci, A. 2011. Fundamentals and theory of infrared radiation.In: Pan, Z. Atungulu, G. G. (Eds.). Infrared heating for food and agricultural processing. New York.
15- Nimmol,C. Devahastin, S. 2011. Vacuum infrared drying. In: Pan, Z. Atungulu, G. G. (Eds.), Infrared heating for food and agricultural processing. New York. CRC press.
16-  Sharma, G. P., Verma, R. C. & Pathare, P. B. 2005. Mathematical modeling of infrared radiation thin layer drying of onion slices. Journal of Food Engineering, 71: 282–286.
17- Kumar, D.G.P., Hebbar, H.U., Sukumar, D. & Ramesh, M.N. 2005. Infrared and hot-air drying of onions. Journal of Food Processing and Preservation, 29: 132–150.
18- Salehi, F., Kashaninejad, M. and Asadi Amirabadi, A. 2014. Investigation of Mass Transfer Kinetics during Combined Hot Air-Infrared Drying of Eggplant Slices. Modern Food Science and Technology journal, 7: 55-62 (In Persian).
19- Salehi, F. & Kashaninejad, M. 2014. Effect of different drying methods on rheological and textural properties of Balangu seed gum. Drying Technology, 32(6): 720-727.
20- Wong, J. Y. 2001. Theory of Ground vehicles.(3rd ed). John Wiley and Sons, Inc. www.FAOSTAT.org
21- Yaldiz, O., Ertekin, C. & Uzun. H. I. 2001. Mathematical modelling of thin layer solar drying of sultana grapes. Energy, 26(5): 457-465.
22- Simal, S., Femenia, A., Garau, M. C. & Rossello. C. 2005. Use of exponential, Page’s and diffusional models to simulate the drying kinetics of Kiwi Fruit. Journal of Food Engineering, 66: 323-328.
23- Gorjian, S., 2009. Modelling of thin layer drying kinetics of barberry fruit. Faculty of Agriculture. Tarbiat Modares University, Tehran, Iran. (In Farsi).
24- Doymaz, I., & Pala. M., 2003. The thin-layer drying characteristics of corn. Journal of Food Engineering, 60: 125-130.
25- Wan Nadiah See, E.F. 2007. Physico-Chemical and Sensory Evaluation of Breads Supplemented with Pumpkin Flour. ASEAN Food Journal, 14 (2): 123-130.
26- Are´valo-Pinedo A. & Xidieh Murr F.E. 2007. Influence of pre-treatments on thedrying kinetics during vacuum drying of carrot and pumpkin. Journal of Food Engineering,80, 152–156.
27- Abbasi, S., Minaei, S. & Khoshtaghaza. M. H. 2014. Investigation of kinetics and energy consumption thin layer drying of corn. Journal of Agricultural Machinery, 4(1): 98-107. (In Farsi).
28- Yaghobi M., Tavakolipour H., Elhami Rad A.H., Ziyaolhagh H.R., Mokhtarian M., Askari B., Armin M. 2012. Investigation of moisture loss kinetic and mathematical modeling of potato using  regression analysis. Innovation In Food Science And Technology, 4 (2): 79-84. (In Farsi).