اندازه گیری رنگ زرد سانست در فرآورده های حجیم شده بر پایه غلات به روش کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی گرایش میکروبیولوژی مواد غذایی، دانشکده علوم و فناوریهای نوین، واحد علوم دارویی، دانشگاه آزاد 1 اسلامی، تهران، ایران.

2 استادیار پژوهشکده صنایع غذایی و کشاورزی، پژوهشگاه استاندارد، کرج، ایران.

چکیده

در این مقاله روشی ساده بر پایه کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا برای شناسایی و اندازه گیری رنگ مصنوعی سانست یلو در فراورده های حجیم شده بر پایه ذرت با دستگاه HPLC مجهز به ستون کروماتوگرافی 5μm) C-18 (250mm×4/6mm, ارائه گردید. ابتدا به بررسی پایداری رنگ در اثر ماندگاری در محیط های جداگانه حاوی آب، متانول آمونیاکی و متانول اسیدی توسط دستگاه اسپکتروفتومتری پرداخته شد. سپس پارامترهای جداسازی و آشکارسازی بررسی و بهینه شدند که مقادیر بهینه به این صورت بدست آمدند: ترکیب فاز متحرک شامل بافر استات (7/6 pH =):استونیتریل به نسبت 25:75 سرعت جریان ml/min1 و طول موج nm482. سپس تحت شرایط بهینه ارقام شایستگی روش مانند گستره خطی (mg L-1 40-25/0) ضریب همبستگی (999/0)، حد تشخیص (mg L-1 25/0)، تکرار پذیری روش (RSD%) در یک روز 7/4% و در چند روز 4/10% بررسی و محاسبه شد. در نهایت کارایی روش ارائه شده با شناسایی و اندازه گیری رنگ سانست یلو در تعدادی از فرآورده های حجیم شده بر پایه ذرت به کار رفت و نتایج رضایت بخشی با درصد بازیابی >90%  به دست آمد.

کلیدواژه‌ها


- سلطان دلال، م.م.، محمدی، ح.، دستباز، ع.، واحدی، س.، صلصالی، م.، آراسته، م. و دیگران. 1386. وضعیت رنگ های مصرفی در شیرینی های جنوب شهر تهران با استفاده از روش کروماتوگرافی مایع با لایه نازک. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 78-73.
2- سلطان دلال،م.م.، واحدی، س.، نجاریان، الف.، دستباز، ع.، کفاشی، ت.، پیرهادی، الف. و دیگران.1387. بررسی میزان فراوانی رنگ های مصرفی غیرمجاز در آب آلبالو و آب زرشک عرضه شده در سطح شهر تهران. مجله دانشکده پیراپزشکی علوم پزشکی تهران، 62-55.
3- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1390. فراورده های حجیم شده بر پایه بلغور و آرد غلات - ویژگی ها و روش های آزمون، استاندارد ملی ایران، شماره 2880،اصلاحیه شماره 1.
4- موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، 1392. افزودنی های خوراکی مجاز-رنگ های خوراکی. استاندارد ملی ایران، شماره 740، تجدید نظر پنجم.
5- Farzianpour, F., JaheadKhaniki, Gh.,Younesian, M., BanaeiGhahferkhi, B., Sadeghi, M., Hosseini, Sh. 2013. Evaluation of food color consumption and determining color type by thin layer chromatography.American Journal of Applied Sciences, 10(2:(72-178.
6- Fuh, M. R., Chia, K. J. 2002. Determination of sulphonatedazo dyes in food by ion-pair liquid chromatography with photodiode array and electrospray mass spectrometry detection.Talanta, 56:663–671.
7- Long, Ch., Mai, Zh., Yang, X., Zhu, B., Xu, X., Huang, X., et al. 2011. A new liquid–liquid extraction method for determination of 6 azo-dyes in chilli products by high-performance liquid chromatography. Food Chemistry, 126:1324–1329.
8-Minioti, S. K., Sakellariou, F.C., Thomaidis, S.N. 2007. Determination of 13 synthetic food colorants in water-soluble foods by  reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled with diode-array detector. AnalyticaChimicaActa, 583:103–110.
9-Simal-Gandara, J., Garcıa-Falcon, M.S. 2005. Determination of food dyes in soft drinks containing natural pigments by liquid chromatography with minimal clean-up. Food Control, 16:293–297.
10- Yoshioka, N., Ichihashi, K. 2008. Determination of 40 synthetic food colors in drinks and candies by high-performance liquid chromatography using a short column with photodiode array detection.Talanta, 74:1408–1413.
11- Zou, T., He, P., Yasen, A., Li, Zh. 2013. Determination of seven synthetic dyes in animal feeds and meat by high performance liquid chromatography with diode array and tandem mass detectors. Food Chemistry, 138:1742–1748.
12- Wood,R.,Foster, L., Damant, A., Key, P.2004. Analytical methods for food additives.Woodhead Publishing Ltd, pp.35-72.
13- Wu, H., Guo, J.B., Du, L.M., Tian, H., Hao, C.X., Wang, ZH.F.,et al. 2013. A rapid shaking based ionic liquid dispersive liquid phase microextraction for the simultaneous determination of six synthetic food colourants in soft drinks, sugar- and gelatin-based confectionery by high-performance liquid chromatography. Food Chemistry, 141:182–186.
14- Committee on Food Chemicals Codex (2003). Food chemicals codex (5th ed. ed.). Washington, DC: National Academy Press. Page 463. ISBN 9780309088664.
16- Zhao, XL., Sh,i YL., Cai, YQ., Mou, SF. 2008. Cetyltrimethylammonium Bromide-coated magnetic nanoparticles for the preconcentration of phenolic compounds from environmental water samples. Environ. Sci. Technol, 42:1201-1206.