نویسنده = زهرا مهربانی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر ایزوله پروتئین سویا و صمغ دانه مرو بر خصوصیات رئولوژیکی، فیزیکی و حسی کیک اسفنجی

دوره 11، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 27-38

فخرالدین صالحی؛ سمیرا امین اخلاص؛ زهرا مهربانی