نویسنده = مهدی کریمی
تعداد مقالات: 1
1. اثر صمغ زانتان و آنزیم ترانس گلوتامینازدر بهبود کیفیت و کاهش بیاتی نان جو

دوره 12، شماره 1، بهار 1399، صفحه 125-133

حامد جلایر؛ مهدی کریمی؛ ابوالقاسم عبدالله زاده