نویسنده = رضوان پوراحمد
تعداد مقالات: 2
1. اثر جایگزینی ربادیوزیدA و مالتودکسترین بر ویژگی های فیزیکوشیمیایی و حسی شیر کاکائو

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 131-142

علیرضا عابدینی؛ رضوان پوراحمد؛ مهناز هاشمی روان