نویسنده = تکتم مستقیم
تعداد مقالات: 3
2. اثر پوشش خوراکی نشاسته همراه با عصاره زنجبیل بر کیفیت میگوی تازه در طول دوره نگهداری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 91-105

یگانه اویسی؛ تکتم مستقیم؛ علیرضا رحمن


3. بررسی اثر اینولین و آنزیم ترانس گلوتامیناز بر روی خصوصیات فیزیکی و حسی سوسیس کم نمک

دوره 10، شماره 1، بهار 1397، صفحه 11-24

الهام رضایی رودبره؛ علیرضا رحمن؛ تکتم مستقیم