نویسنده = لیلا ناطقی
تعداد مقالات: 7
1. تاثیرپری بیوتیک فروکتوالیگوساکارید بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی ماست همزده پروبیوتیک شیرگاومیش

دوره 12، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 71-84

زهرا سانکهن؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ لیلا ناطقی


3. تاثیر خمیرترش حاوی لاکتوباسیلوس‌پاراکازئی و ‌فرمنتوم بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و ماندگاری نان بربری

دوره 11، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 1-14

لیلا ناطقی؛ محبوبه سادات رسول؛ علیرضا شهاب لواسانی؛ سید حسین استیری


4. بررسی اثر صمغ دانه شاهی بر بهبود ویژگی‌های فیزیکوشیمیایی و حسی شیرینی برنجی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 130-149

مائده عبادی ملاباشی؛ لیلا ناطقی


7. بررسی مهمترین متغییرهای موثر در فرایند صنعتی عصاره‌گیری گرم از مالت جو به روش برنامه‌ریزی حرارتی

دوره 9، شماره 1، بهار 1396، صفحه 15-26

محمد طاهری؛ لیلا ناطقی؛ علیرضا ملکی کهکی؛ انوشه رحمانی؛ فرهنگ سلیمانی