نویسنده = زهرا پیراوی ونک
تعداد مقالات: 2
2. استفاده از شاخص جذب در ناحیه فرابنفش – مرئی به منظور تعیین نقطه دور ریز روغن سرخ کردنی

دوره 8، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 1-7

علیرضا حسن پور؛ زهرا پیراوی ونک؛ سیمین اسداللهی