نشریه ی علمی-پژوهشی ” نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی”

این نشریه، تا پاییز سال ۱۳۹۱، با عنوان” علوم و فناوری غذایی” چاپ شده است. به استناد مصوبات کمیسیون بررسی نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، فصلنامه ی ” نوآوری در علوم و فناوری غذایی” دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار، از شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، حائز مرتبه ی علمی- پژوهشی گردید.