آخرین مقالات چاپ شده

شاخص

مجلّه‌ی نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی

«ISSN:2251-6476»

  • مجله‌ی «نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی»، فصلنامه‌ی تخصّصی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار است که بر اساس مصوبه‌ی چهل و نهمین جلسه‌ی کمیسیون بررسی و تأیید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در تاریخ ۲۷/۶/۱۳۸۷ و مجوز شماره‌ی ۲۲۹۷۳۳/۸۷ مورخ ۱۵/۷/۸۷ مدیر کلّ محترم دفتر گسترش تولید علم دانشگاه آزاد اسلامی و تایید مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری(۶۶۹۷۷/۱۸/۳ مورخ ۹/۵/۹۲)، به زبان فارسی ، توسط حوزه‌ی معاونت پژوهش و فنّاوری دانشگاه و با همکاری انجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران(شاخه خراسان رضوی)، منتشر می‌شود. این مجله، تا پاییز سال ۱۳۹۱، با عنوان” علوم و فناوری غذایی” چاپ شده است.

مجلّه‌ی نوآوری در علوم و فنّاوری غذایی/ سال پنجم/ شماره‌ی چهارم/ زمستان ۹۲